روز جهانی زن

زنان بهترین، باهوش ترین، شجاع ترین افراد در مهندسی ، اختراع و ابتکار هستند و بخشی از راه حل برای ایجاد آینده ای روشن !